SPALANIE

Spalanie stukowe i detonacyjne  ob­jawia się charakterystycznymi odgłosami, którym za­wdzięcza swą nazwę. Przy niewielkim nasileniu, dobrze słyszalne metaliczne stukanie występuje nieregularnie i nie we wszystkich cylindrach. O dużym nasileniu zjawiska świadczy silne, regularne stukanie, przegrzewanie się. sil­nika i jednoczesny spadek jego mocy oraz znaczna zawar­tość sadzy w spalinach. Zawartość cząstek węgla w spa­linach jest wynikiem dysocjacji dwutlenku węgla wskutek spalania detonacyjnego. Przegrzewanie się silnika w nas­tępstwie spalania detonacyjnego może być powodem sa­mozapłonów mieszanki. Podobnie przedwczesny samoza­płon mieszanki może być przyczyną wystąpienia detonacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie o samochodach! Od lat pasjonuję się motoryzacja, szybkie samochody to moja największa pasja. Artykuły, które tutaj zamieszczam wynikają z mojej wiedzy i doświadczenia! Zapraszam do czytania!